Masz pytania? Zadzwoń

502 218 835

Regulamin - Biuro Tłumaczeń LIDARIA

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA

§ 1. Poufność

 1. Biuro Tłumaczeń LIDARIA zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Klienta podczas realizacji zlecenia.
 2. Informacje te mogą być przekazane jedynie pracownikom LIDARII, pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Materiały do tłumaczenia wysyłane są do Biura Tłumaczeń LIDARIA w formie elektronicznej na adres: lidaria@lidaria.pl w postaci załącznika, lub dostarczane osobiście przez Klienta do siedziby Biura.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów, Klientowi będzie przygotowana wycena i podany termin realizacji.
 3. W przypadku stałych Klientów, warunkiem do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta akceptacji wyceny kosztów i terminu przygotowanej przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA .
 4. W przypadku nowych Klientów, warunkiem do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta potwierdzenia wpłaty kwoty na konto Biura Tłumaczeń LIDARIA w wysokości podanej w wycenie.
 5. Akceptując wycenę Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków niniejszego „Regulaminu świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA”.

§ 3. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych

 1. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami.
 2. Gotowe tłumaczenia przysięgłe odbierane są osobiście przez Klienta w siedzibie Biura Tłumaczeń LIDARIA.

§ 4. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 1. Strona obliczeniowa liczy 1600 znaków ze spacjami.
 2. Rozliczenie następuje na podstawie wynikowego tekstu.
 3. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
 4. Tryby realizacji zlecenia:
  • tryb zwykły (do 5 stron dziennie w ciągu dwóch dni roboczych )
  • tryb ekspresowy (realizacja w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym, oraz powyżej 5 stron dziennie)
 5. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia oddania zlecenia, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Gotowe tłumaczenia odsyłane są Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.
 7. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń Pocztą Polską, lub kurierską (usługa płatna), Biuro Tłumaczeń LIDARIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 8. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z należytą starannością, lecz są to „tłumaczenia surowe”, które przed publikacją należy bezwzględnie poddać profesjonalnej weryfikacji i korekcie.
 9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówionego tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Biura Tłumaczeń LIDARIA wynagrodzenia za przetłumaczoną do momentu zgłoszenia rezygnacji ilość stron.
 10. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń LIDARIA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.

§ 5. Wykonywanie tłumaczeń ustnych

 1. Minimalny czas trwania tłumaczenia konsekutywnego to blok – 3 godziny.
 2. Minimalny czas trwania tłumaczenia symultanicznego to blok – 4 godziny. W tłumaczeniu symultanicznym udział bierze dwóch tłumaczy.
 3. Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu między innymi przerwy w spotkaniu, przerwy na kawę, przejazdy tłumacza z Klientem.
 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, Klient jest zobowiązany do zapłaty sumy wynagrodzenia za jeden blok tłumaczeniowy.

§ 6. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje związane z wykonaniem tłumaczeń pisemnych w trybie zwykłym będą usuwane bezpłatnie przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA, jeżeli będą zgłoszone w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być usunięte przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA odpłatnie.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
 3. Biuro Tłumaczeń LIDARIA nie ponosi odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej za błędy powstałe w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient składający zamówienie na wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym godzi się z ryzykiem ewentualnego wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.
 4. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń LIDARIA, ogranicza się do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego LIDARII za wykonanie tego zlecenia.